Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad


Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden voor het overleg tussen, en de medezeggenschap van, de in de school fungerende geledingen: dit is in het belang van het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Dit houdt in: De medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan van ouders en personeel met de schoolleiding (locatie-directeur, cluster-directeur). In de MR hebben 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding) zitting. Overigens is het zittende aantal leden afhankelijk van het aantal leerlingen van de school.

Wat doet de MR?


De leerkrachten, de kinderen en de directie van de Meander hebben één gemeenschappelijk belang nl. kwalitatief goed onderwijs in een kwalitatief goede organisatie.
Omdat de kinderen nog te jong zijn hun belangen goed te behartigen, worden zij vertegenwoordigd door hun ouders,.
Deze (afvaardiging van) ouders vormen samen met de (afvaardiging van) leerkrachten de medezeggenschapsraad. Deze MR is een gelijkwaardige gesprekspartner van de directie en praat, denkt en beslist mee over het beleid van de school.
De MR heeft 3 rechten, te weten:
Instemmingsrecht. (bij bepaalde onderwerpen heeft de directie goedkeuring van de MR nodig) Adviesrecht (de MR geeft advies aan de directie voordat een beslissing genomen wordt).
Initiatief recht (de MR kan zelf met voorstellen komen over allerlei zaken die de school aangaan).
Omdat de Meander ondergebracht is in de stichting Delta Onderwijs, samen met andere openbare en katholieke scholen in Oosterhout, is er ook een MR gevormd als gelijkwaardig gesprekspartner voor de directie van Delta Onderwijs. Deze medezeggenschapsraad noemen we Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
In de GMR zitten afgevaardigden van MR-en van scholen die onder Delta Onderwijs vallen. GMR-leden hebben contact met de scholen die zij vertegenwoordigen.

Waarom is een MR belangrijk?


Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten/ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen.

Wat heb ik aan een MR?


De MR is een vertegenwoordiging van ouders en personeel door verkiezingen gekozen.
Zoals beschreven bij “wat doet een MR” kan de MR alle aangelegenheden die de school betreffen bespreken met de directie. Iedere ouder of personeelslid kan dus contact opnemen met een lid van de MR over zaken die de school betreffen. In aanvang is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen.
Als dit niet voldoende duidelijkheid schept, kan een ouder/personeelslid de MR benaderen.

Wie zitten er in de MR van De Meander?


Namens de leerkrachten zitten in de MR Meneer Ricardo (Ricardo van Heeswijk), juffrouw Lonneke (Lonneke Emmen) en meneer Hans (Hans Leferink)
Namens de ouders Jolanda Middelhoff (voorzitter), Eelke Schuurbiers (secretaris) en Kathelijne van Gulick.

Wat kan ik zelf nog doen?


Middels informatie op deze website proberen we de ouders en personeel wat meer inzicht te geven in het werk dat de MR-leden doen.
Een stuk “feedback” van ouders (de achterban) kan richting geven aan de koers die de leden van de MR moeten bewandelen. Tenslotte zitten de MR-leden als afgevaardigden van alle ouders en personeelsleden in de MR.

Wat staat er zoal op de agenda…


De MR houdt zich op dit moment onder andere bezig met:

Begroting
Schoolplan
Zorgplan
Taak- en personeelsbeleid
Communicatie met de directie

 
Contact: MR@de-meander.nl